De evenementenbeveiliger is het visitekaartjes van uw evenement.

De veiligheid van uw evenement is hoogste prioriteit.

Hij speelt een belangrijke uitvoerende rol, is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen werk en heeft geen hiërarchische verantwoordelijkheid. Hij legt over zijn eigen werk verantwoording af aan zijn leidinggevende (projectleider). Er is wel sprake van teamverantwoordelijkheid.

Gastheer/Gastvrouw

De evenementenbeveiliger treedt op als gastheer/gastvrouw. Hij ontvangt bezoekers, personeel en artiesten en begeleid/(ver)wijst hen naar de juiste plaats. Hij is bekend met goede normen en waarden en staat mensen correct en netjes te woord. Hij legt op verzoek, of wanneer hij dat zelf noodzakelijk vindt de huisregels uit en geeft gericht advies over hoe iemand binnen de regels toch zijn doel kan bereiken of stelt alternatieven voor. Soms zal het verantwoord zijn om (enigszins) af te wijken van de regels en uitzonderingen te maken. Hierbij is het heel belangrijk dat de evenementenbeveiliger de gevolgen voor de veiligheid van het evenement niet uit het oog verliest.

Aanvullende taken

Een andere taak is het zorg dragen voor het opsporen van zoekgeraakte personen, meestal gaat dat om jonge kinderen. Het opvangen en eventueel doorverwijzen van mensen die bestolen zijn, gewond of anderszins gedupeerd zijn behoort ook tot de werkzaamheden van de beveiliger. Hierbij is het belangrijk dat de beveiliger de aandacht die hij aan de persoon schenkt juist doseert, zodat zijn andere taken niet in het gedrang komen.

De beveiliger moet dienstverlenend overkomen: door de mensen vriendelijk en correct te benaderen en te woord staan. Op die manier voorkomt hij dat de mensen ontevreden worden en zich gaan ergeren. Ergernis kan namelijk gemakkelijk leiden tot ordeverstoringen. De beveiliger  moet laveren tussen het fungeren als gastheer en als handhaver van regels die gelden op uw evenement en de regels die zijn opgelegd door de vergunningverlener. Hoe vervelend de regels voor de bezoekers zijn, hoe moeilijker het is om tegelijkertijd de regels te handhaven en de sfeer goed te houden. Onze mensen weten hier in precies de goede weg te kiezen.

Werkwijze

Onze beveiligers krijgen voor aanvang van hun dienst een briefing met daarin hun taken toebedeeld. Deze briefing kan individueel of per groep anders zijn en mondeling of schriftelijk. De taken die de beveiliger krijgt verschillen per evenement. Eén van de taken die bij veel evenementen wordt uitgevoerd is de toegangscontrole. Behalve het
controleren van toegangsbewijzen, houdt dit vaak ook visitatie en soms zelfs oppervlakkig onderzoek aan kleding in (veiligheidsfouillering).

Ongeoorloofde voorwerpen ( drugs, wapens, etc. ) worden in bewaring genomen en samen met de verdachte zo snel mogelijk overgedragen aan een opsporingsambtenaar. Ongewenste bezoekers worden geweerd. De beveiliger zorgt ervoor dat de toegangscontrole rustig, veilig en snel verloopt.

Controlerondes

Naast het uitvoeren van de toegangscontroles loopt hij rondes, hij signaleert onveilige en afwijkende situaties en onderneemt hier actie op. Deze actie kan bestaan uit het aanspreken van mensen op hun gedrag, maar ook uit het laten nemen van maatregelen om brandgevaar e.d. af te wenden of struikel gevaar of te wenden door bekabeling te verleggen of af te laten dekken.

Wanneer er waardevolle objecten of ruimtes zijn, houdt de evenementenbeveiliger daar toezicht op en hij zorgt er ook voor dat onbevoegden bepaalde ruimtes niet in kunnen gaan. Hij zorgt er verder voor dat hulpdiensten altijd goed toegang kunnen hebben wanneer dat nodig mocht zijn. De evenementenbeveiliger is steeds alert op onveilige en afwijkende situaties en probeert die voor te zijn door preventief in te grijpen. Hij past hierbij kennis toe van crowd-management.

Hij houdt contact met de Centrale Post en krijgt van die centrale post opdrachten door, bijv. het verlenen van bijstand aan collega’s. De Centrale Post draagt zorg dat alles wordt gelogd in een rapportage. Op die manier kan alles naar afloop terug gelezen worden. Na afloop van het evenement ontvangt u een afschrift van de rapportage.